Ця Публічна оферта, надалі – «Оферта», є
офіційною публічною пропозицією, про придбання або отримання
інформаційно-консультаційних послуг громадської організації “Академія сімейної
медицини України” (Academy of Family Medicine of Ukraine), зареєстрованої в
Україні, реєстраційний номер: 42084198, в особі голови правління Куленича
Ореста Геннадійовича, та залучених на умовах даної Оферти третіх осіб (надалі –
«ГО АСМУ»), що адресована необмеженому колу осіб та розміщена на Інтернет-сайті
за адресою: https://afm.org.ua надалі – «Сайт», користування Сайтом Академії,
та всі пов’язані із цим аспекти.

                              

1.Предмет договору

1.1. Предметом даного Договору є
безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської
організації грошових коштів шляхом здійснення добровільних Членських внесків,
спрямованих на забезпечення здійснення Громадською організацією своєї статутної
діяльності.

1.2. Членські внески мають визначений
розмір , та можуть бути переглянуті не частіше ніж один раз на рік.

1.3. Предметом даного Договору не є
отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін цього Договору.

 

2.Права та обов`язки Організації

2.1. Організація зобов’язана:

– виконувати умови даного Договору;

– використовувати сплачені кошти у
вигляді членських внесків виключно для виконання Статутної мети Організації та
умов цього Договору.

 
– здійснювати доопрацювання Сайту на власний розсуд. Додавати на Сайт
нові розділи, а також правила користування, правила конфіденційності, умови
звільнення від відповідальності, тощо.

 
– розміщувати на Сайті будь-яку погоджену керівництвом Академії та
верифіковану інформацію, що відповідає статутній діяльності Академії та чинному
законодавству України.

  
– на підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати
масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника та/або осіб, які
залишили свої дані на сайті Академії. При цьому у таких інформаційних
повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

    – в односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, в тому
числі, але не виключно, змінювати правила оплати коштів для надання послуг,
вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Оферти
на Сайті. Нова редакція Оферти набирає чинності з моменту її публікації на
Сайті, дата останнього оновлення вказується перед текстом Оферти.


3. Правила користування сайтом та інформацією за
сайту.

3.1.Користуючись сайтом Академії кожен Учасник повинен дотримуватись
морально-етичних норм, вести лише і тільки ділове листування з іншими
Учасниками у разі обговорення будь-яких інформаційних тем, розміщених на Сайті
Академії, поважно відноситись до інших Учасників Сайту, не перешкоджати
статутній діяльності Академії, її відокремлених підрозділів, членів, а також
партнерів.
3.2.У випадку погодження із адміністрацією Сайту інформації медичного та/або іншого
характеру – Учасник повинен впевнитись у достовірності такої інформації,
перевірити її через авторитетні джерела, тощо. Учасник несе повну індивідуальну
відповідальність за розміщення такої інформації, її зміст, а також дотичні до
неї матеріали.
3.3.Забір та поширення будь-яких матеріалів з Сайту Академії дозволяється лише і
тільки за наявності посилання при копіюванні інформації на веб-адресу Сайту.
При використанні інформації з Сайту Академії відповідний Учасник несе повну
відповідальність за будь-які спроби доповнення, зміни та/або іншого перетворення
такої інформації в процесі і зобов’язується самостійно та за власний рахунок
вирішувати будь-які спори з третіми особами щодо використання інформації з
Сайту, а також компенсовувати Академії будь-які збитки завдані таким
використанням.
3.4.Вся інформація та/або відомості розміщені на Сайті без мети отримання доходу
(прибутку) окрім випадків передбачених та не заборонених статутом Академії та
чинним законодавством України.
3.5.Інформація та/або відомості розміщені на Сайті Академії з метою виконання статутних
цілей та завдань Академії, сприяння вдосконаленню інформаційної обізнаності
цільової аудиторії Сайту. Цільовою аудиторією Сайту – є медичні працівники в
галузі педіатрії, молодші медичні працівники, а також медичні працівники,
дотичні до сфери діяльності Академії, студенти педіатричних факультетів
медичних вищих навчальних закладів.
3.6.Використання можливостей Сайту Учасниками повинно здійснюватись з метою
поглиблення знань таких Учасників про педіатрію в Україні (методи лікування,
наукові відкриття, науково-практичні роботи, тощо). Академія не несе
відповідальності за будь-які спроби отримання доходу (прибутку) Учасників
Сайту, які використовують інформацію з Сайту задля задоволення своїх
соціально-економічних потреб.
3.7.Всі права на інформацію з Сайту належать Академії та/або її партнерам (у
випадку погодженої публікації інформації від таких партнерів).


4. Обов’язки Академії:
4.1.Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.
4.2.Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником
на виконання умов цієї Оферти у межах діючого законодавства у сфері захисту
персональних даних.


5. Порядок сплати та використання Пожертви
5.1. Використання пожертви
здійснюється відповідно до цілей, визначених статутом Організації, Законом
України «Про громадські об’єднання» та Податковим Кодексом.
5.2. Учасник може сплатити
членські внески наступними способами:
за допомогою банківського
переказу грошей на поточний рахунок Організації, що вказаний в рахунку, в т.ч.
за допомогою Інтернет-банкінгу;
кредитною або дебетовою
карткою будь-якого типу, що підтримується використовуваною Організацією
системою приймання платежів;
будь-яким іншим способом
за домовленістю з Організацією.
5.3. Діяльність ГО не має на меті отримання
прибутку.
5.4. Якщо проект не буде реалізований,
благодійний внесок (допомога), залишається на рахунку фонду та направляється на
реалізацію інших соціальних проектів чи продуктів.
5.5. Людина, що здійснює пожертвування на адресу
конкретного проекту, дає згоду на їх перерозподіл/використання в інших проектах
(наприклад якщо збір коштів закритий або не актуальний).
Платник (донор, благодійник) згоден на те що
сума пожертвування не підлягає поверненню платнику (донору, благодійнику) ні за
яких умов.

Людина, що втратила пожертвування на адресу конкретного проекту, дає згоду на їх

 перерозподіл/використання в інших проектах (наприклад, збір коштів закритий або неактуальний).
5.6.Благодійник погоджується, що відповідно до
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» ГО може
використовувати частину коштів, отриманих від збору членських внесків віл Благодійників,

 на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір витрат на утримання ГО (адміністративних
витрат Фонду) не може перевищувати 20% його кошторису у поточному році. Усі інші зібрані кошти будуть 

витрачені на проведення освітніх захотів та іншу діяльність, передбачено Статутом організації.

Термін збору – 1 рік.


6. Права та обов’язки учасника. Заборони для учасника
6.1. Учасник має право:
6.1.1.Звертатись до Академії для отримання інформації щодо Послуг Академії, умов їх
надання та умов цієї Оферти за електронною адресою, вказаною на Сайті.
6.1.2.Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Академії на умовах цієї Оферти.
6.1.3.Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.
6.2.Обов’язки Учасника:
6.2.1.До акцептування Оферти ознайомитись з її чинними умовами.
6.2.2.Виконувати умови цієї Оферти.
6.2.3.Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.
6.3. Учаснику
заборонено:
6.3.1.Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом, якщо інакше не
вказано в описі Події.
6.3.2.Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-,
відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.
6.3.3.В комерційних цілях використовувати отриману від Академії інформацію шляхом
переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Академією.
6.3.4.Використовувати отриману від Академії інформацію, включаючи (без обмеження) з
метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою
отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з
Академією.
6.3.5.Чинити дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.
6.3.6.Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам за
виключенням умов даної Оферти.
6.3.7.Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що
ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Академії, лекторів та інших осіб, а
також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової
нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації,
поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного
права в залежності від території надання Послуг.
6.3.8.Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад
кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і
законні інтереси Академії, інших Учасників та/або третіх осіб.


7. Відповідальність сторін та вирішення спорів
7.1. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання пожертв
всупереч порядку, встановленому цим Договором, відповідно до чинного
законодавства України.
7.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у
тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності,
підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським
матеріальним і процесуальним правом.


8. Інші умови
8.1.Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Академією та Учасником, в
тому числі, але не виключно, інформація про Компанію, Учасників, третіх осіб,
технології.
8.2.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам
повідомляється:
8.2.1.Володільцем та розпорядником персональних даних Учасників є Академія.
8.2.2.Персональні дані Учасників обробляються з метою надання Послуг, 
податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також з метою
протидії відмиванню коштів (AML) та дотримання процедури ідентифікації клієнта
(KYC).
8.2.3.З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.2.2. цієї Оферти, можуть
оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер
телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.
8.2.4.З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення,
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних
даних.
8.2.5.Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або
повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети. Окрім
того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта
персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках,
визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це
необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини.
8.2.6.Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом
всієї діяльності Академії, після чого вони будуть знищені Академією у зв’язку
із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників
будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України
для виконання мети.
8.2.7.Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово
надіславши Академії запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуг.
8.2.8.Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про
захист персональних даних».
8.2.9.Отримуючи Послуги, кожен Учасник надає згоду Академії на обробку його
персональних даних.