ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Академія сімейної медицини України» 
Протокол № 1 від  17 квітня 2018

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Академія сімейної медицини України»

м. Тернопіль

2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Громадська організація «Академія сімейної медицини України» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне – Громадська організація “Академія сімейної медицини України”

скорочене – ГО “АСМУ”

1.3. Назва Організації іноземною англійською мовою:

повна – “Academy of Family Medicine of Ukraine”

скорочена – “AFMU”

1.4. Організація  створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.5. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.8 Організація є неприбутковою громадською організацією, основною метою якої не є одержання прибутку.

1.9. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.10. Організація створена на підставі рішення установчих зборів засновників, які відбулися у місті Тернопіль 2018-го року, що засвідчено протоколом установчих зборів засновників №1.

1.11. Організація не несе відповідальності за зобов’язання держави та своїх членів, члени Організації не відповідають за зобов’язання Організації своїм майном.

1.12. Організація є відкритою для вступу громадян, які поділяють мету, принципи та завдання Організації і співпрацює з українськими й іноземними державними органами, організаціями та іншими структурами відповідно до чинного законодавства.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Мета Організації – захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних інтересів членів Організації.

Організація діє на принципах:

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності;

2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

2.2.1. об’єднання медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу (далі- ПМД) та мають активну громадську позицію, бажання саморозвитку у єдину спільноту;

2.2.2. забезпечення надання медичним працівникам доступної та якісної юридичної допомоги з професійних питань;

2.2.3. представлення ,відповідно до закону , професійних інтересів медичних працівників, що надають ПМД;

2.2.4. участь у формуванні державної політики у сфері охорони здоров’я;

2.2.5. відкрита та прозора діяльність, доступ до установчої документації, відкриті списки членів, власні засоби масової інформації, відкрита звітність;

2.2.6. участь в організації процесу навчання та безперервного професійного розвитку медичних працівників, що надають ПМД, організація програм обміну досвідом між регіонами України та за кордоном;

2.2.7. взаємодія з органами державної влади, неурядовими, науковими, національними та міжнародними організаціями для реалізації мети;

2.2.8. незалежність наукової діяльності, орієнтація на медицину засновану на доказах;

2.2.9. сприяння розвитку мережі тренінгових центрів із впровадженням програм компетентнісного навчання;

2.2.10. участь в підготовці і проведенні атестації медичних працівників, що надають ПМД;

2.2.11. сприяти видавничій діяльності та виданню науково-практичного журналу з питань сімейної медицини,відповідно до закону.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Для вирішення статутної мети (цілей) Організація має право:

3.1.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

3.1.2. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);

3.1.3. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;

3.1.4. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.6. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування,відповідно до закону.

3.1.7. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

3.1.8. звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.9. одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.10. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень; брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.12. ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності;

3.1.13. брати участь в організації, фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних;

3.1.14.  отримувати членські внески , пожертви , гранти , в тому числі від закордонних і міжнародних організацій та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України;

3.1.15.  підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.16.  створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному   законодавству;

3.1.17.  вступати у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами; укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.18.  одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.19.  відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.20.  засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів;

3.1.21.  безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

3.1.22.  користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

3.1.23. Створити інформаційну сторінку Організації.

3.2. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви або електронного бланку встановленої форми на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5.1. До прав члена Організації належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.5.1.5. оскаржувати рішення загальних зборів до суду.

4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Організації зобов’язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.6.3. смерті члена Організації.

4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою або електронним бланком учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.7. Підстави для виключення з членів Організації:

– неодноразові порушення вимог Статуту;

– неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

– несплати членських внесків протягом останнього року.

4.8. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

4.9. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, прозорості, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є:
Загальні збори членів Організації – вищій орган управління;
Правління Організації – керівний орган управління;
Голова Організації – вища посадова особа.

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше 50 відсотків членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням не рідше, ніж раз на два роки. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як 1/10 відсотків членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.2.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.3. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.4.  Обрання та відкликання Голови Організації.

5.3.5.5. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбачених п. 5.3.5.2 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  Голова Організації, а у випадку відсутності – особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Законами України

5.3.9. Загальні збори Організації приймають рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію, більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом;

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 3 роки , та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю та функціонує на громадських засадах.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.

5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації, або   його заступник , який входить в склад правління за посадою або один із членів Правління, обраний більшістю  Правління Організації

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 6 місяців. Про час,  місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.5. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на три роки без можливості переобрання і є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації. Головою Організації може бути лише лікар ПМД, який веде практичну діяльність у цій сфері або керівник закладу ПМД.

5.5.2. Голова Організації:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації.

5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як 1/10 членів Організації.

5.5.2.9. Визначає форми постійної оплати праці та її розмір за погодженням з Правлінням, а у випадку видатків на одноразові заходи – самостійно.

5.5.3. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

– за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;

– при порушенні вимог Статуту Організації;

– якщо своїми діями він завдав суттєву матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.5.4. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

 6. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів Організації.

6.2.  Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління .

6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації .Склад Наглядової ради : голова ради та не менше 2-х членів ради .Повноваження Наглядової ради тривають протягом двох років з дня обрання. А якщо по закінченню цього терміну не були проведені чергові загальні збори , тоді повноваження Наглядової ради діють до наступних чергових чи позачергових Загальних зборів Організації. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Організації члени Наглядової ради.

6.5.  До повноважень Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 • надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
 • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6.  Очолює Наглядову раду голова, який:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 • підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління Організації з правом дорадчого голосу.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови, заступника Голови Організації, Правління або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

 •  на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний отримати  письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 10 (десяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 •  на дії, бездіяльність або рішення Голови, заступника Голови Організації – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язано розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови, заступника Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів,  які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови, заступника Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 •  на дії, бездіяльність або рішення Правління – первинна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів,  які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови, заступника Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 •  на дії, бездіяльність або рішення Правління – первинна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому
 • або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також членів Правління дії, бездіяльність або рішення яких оскаржується.

7.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.3. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів  подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень

 8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами строком на 3 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.

9.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

9.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).

9.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

 10. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1.  Організація є неприбутковою Організацією.

Організація є неприбутковою, що одночасно відповідає таким вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та членів такої Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

10.2. Організація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, та використовує їх відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.3. Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане їй членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

10.4.Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

10.5. Організація може мати у власності будівлі, споруди, транспорт, обладнання, інвентар, грошові кошти у національній та іноземній валютах, інші цінні папери та майно, необхідне для забезпечення своєї статутної діяльності, у випадках передбачених законодавством.

10.6. Порядок сплати вступного та членських внесків визначається Положенням про вступні та членські внески Організації, яке затверджується Правлінням Організації.

10.7. Кошти та майно Організації не можуть вільно перерозподілятися між її членами, а використовуються для досягнення мети (цілей) і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

10.8. Члени Організації не мають права на частку майна Організації. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

10.9. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. Організація не несе відповідальність за зобов’язаннями  своїх членів.

10.10. Створені Організацією юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. Надання Організації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.         

10.11. Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, та забезпечення статутної діяльності Організації.

10.12. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей), завдань та напрямів діяльності, визначених статутом Організації.

10.13. У разі недотримання Організацією вимог, даного розділу статуту Організації, Організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) Організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. На підставі викладеного вище Організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року Організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року Організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій – платників податку на прибуток.

10.14. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм Податкового кодексу України (надалі – Кодекс) факту використання Організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені статутом, є підставою для виключення Організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

10.15. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.