Коментар експерта ВООЗ щодо вакцинації КПК

Поточний спалах кору НЕ Є протипоказом до проведення імунізації проти кору. Імунізація вакцинами з коровим компонентом вважається найбільш ефективним та найбільш важливим заходом у відповідь на спалах кору. Пріоритет слід надати пошуку та імунізації всіх осіб, що сприйнятливі та контактували з кором, і, в той же час, слід продовжити рутинні заходи з імунізації та посилити їх, наздоганяючи (для усіх, хто пропустив рутинну імунізацію) та прискорюючи імунізацію (запрошення для імунізації цільові групи населення). Більш комплексна та детальна інформація доступна у Настановах по визначенню спалаху кору та краснухи та відповідь у європейському регіоні ВООз  (доступні у http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/217164/OutbreakGuidelines-updated.pdf?ua=1 англійській та http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/232928/OutbreakGuidelines-updated-Rus.pdf?ua=1 російській версіях).

Інформація про вакцини від кору доступна у позиційному документі  ВООЗ(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255149/1/WER9217.pdf?ua=1).  Докази, використані у створенні даного документу, можна отримати за посиланням:

https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/measles/en/ . Слід відмітити, що немає доказів збільшення частоти бактеріальних чи вірусних інфекцій після вакцинації від кору, паротиту і краснухи.Інакше дослідження, опубліковане у Vaccine.2009;27:1422–1425., зазначає, що “…Наше дослідження підтверджує, що вакцина КПК не підвищує ризик інвазивної бактеріальної чи вірусної інфекції протягом 90 днів після вакцинації і не підтримує гіпотезу про те, що є індукований імунодефіцит  через перенавантаження /імунної системи/ мультиантигенною вакциною….”

Додаткові докази проти твердження, що вакцини з коровим компонентом спричиняють імуносупресію, доступні у Vaccines book (Plotkin/Orenstein/Offit, 5th edition, 2008), де на сторінці 106, використовуючи різні пов’язані документи, автори стверджують, що – “Імуносупресія, що виникає внаслідок основного захворювання чи лікування, є протипоказом для призначенння більшості живих вакцин. Виключенням є вакцина проти кору та вітрянки. Вакцину КПК рекомендують особам з ВІЛ, у яких немає важкого імунодефіциту.”.

 

Ongoing measles outbreak is NOT a contraindication for measles immunization. Immunization with measles containing vaccines is considered as the most effective and most important measure in response to measles outbreak. Priority should be to find and immunize all susceptible contacts of the cases, in the same time continuing with routine immunization activities and intensifying them with catch up (find all missed by routine immunization) or speed up (invite targeted age cohorts for immunization). More complete and detailed information is available in Guidelines for measles and rubella outbreak investigation and response in the WHO European Region (available at http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/217164/OutbreakGuidelines-updated.pdf?ua=1 English andhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/232928/OutbreakGuidelines-updated-Rus.pdf?ua=1 Russian version).

Information about measles vaccines is available in WHO vaccine position paper (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255149/1/WER9217.pdf?ua=1). Evidence used in development of the referred position paper could be accessed from the link: https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/measles/en/ . It should be noted that no evidence of an increase of bacterial and viral infections following Measles, Mumps and Rubella vaccine could be documented. Another study published in Vaccine.2009;27:1422–1425., states that “…Our study confirms that the MMR vaccine does not increase the risk of invasive bacterial or viral infection in the 90 days after the vaccination and does not support the hypothesis that there is an induced immune deficiency due to overload from multi-antigen vaccines….”.

Additional evidence against statement that measles containing vaccines are causally related with immunosuppression is available in Vaccines book (Plotkin/Orenstein/Offit, 5th edition, 2008), where on page 106, using different reference documents, authors stated that  – “Immunosuppression resulting from underlying disease or therapy is a contraindication for receipt of most live vaccines. Exceptions are measles and varicella vaccines. MMR vaccine is recommended for HIV-infected persons who are not severely immunosuppressed.”

 Таким чином, АСМУ просить всіх колег лікарів і не медиків теж ретельно перевіряти всю інформацію, яка може викликати сильний резонанс у суспільстві. Завжди готові і раді вам із цим допомагати. Дуже дякуємо Dr Niyazi Cakmak за величезну допомогу, оперативну відповідь та боротьбу за вакцинацію на благо українського та інших народів Європи.